Privacy Policy

La Caresse Schoonheidssalon, gevestigd aan Herenweg 131
1822 AD Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Thérèse Groenenberg
www.lacaresse.nl
Herenweg 131
1822 AD Alkmaar 0728440505

Thérèse Groenenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van La Caresse Schoonheidssalon Zij is te bereiken via info@lacaresse.nl

La Caresse Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
La Caresse Schoonheidssalon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid, voor zover die van invloed is op de conditie van uw huid
– medicijngebruik, voor zover dat van inloed is op de conditie van uw huid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lacaresse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

La Caresse Schoonheidssalon verwerkt uw (bijzondere)persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om bestelde goederen bij u af te leveren
– Om afspraken voor een behandeling in de schoonheidssalon te maken of aan te passen.
– De behandelingen en adviezen aan te passen aan de conditie van uw huid, rekening houdend met de eventuele bijwerkingen van gebruikte medicijnen

Persoonsgegevens worden vermeld op een papieren klantenkaart en bewaard in een afgesloten kaartenbak.
Emailgegevens worden gebruikt wanneer de klant reageert via het contactformulier op mijn website.

La Caresse Schoonheidssalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La Caresse Schoonheidssalon) tussen zit.
La Caresse Schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
macOS Sierra

La Caresse Schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:2 jaar nadat de laatste afspraak in de schoonheidssalon heeft plaatsgevonden.

La Caresse Schoonheidssalon verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

La Caresse Schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Caresse Schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lacaresse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

La Caresse Schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

La Caresse Schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lacaresse.nl